Học PHP Bài 105 – Project thuần phần 14 Tạo chức năng Đăng Xuất

Xin chào các bạn! Trong bài viết trước đó, chúng ta đã học cách tạo chức năng Đăng Nhập. Bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục với chức năng Đăng Xuất.

Khi chúng ta đã đăng nhập thành công và muốn đăng xuất khỏi tài khoản, chúng ta cần tạo chức năng Đăng Xuất để xóa phiên làm việc đang tồn tại. Để thực hiện điều này, chúng ta sẽ sử dụng các biến phiên làm việc (session) trong PHP.

Học PHP Bài 105 - Project thuần phần 14 Tạo chức năng Đăng Xuất
Học PHP Bài 105 – Project thuần phần 14 Tạo chức năng Đăng Xuất

Kiểm tra sự tồn tại của phiên làm việc

Trước tiên, chúng ta cần kiểm tra xem phiên làm việc có tồn tại hay không. Chúng ta sẽ sử dụng hàm isset để kiểm tra xem biến phiên làm việc có tồn tại hay không.

if(isset($_SESSION['user_id'])){
    // Xóa phiên làm việc
    session_destroy();
    // Chuyển hướng về trang đăng nhập
    header("Location: login.php");
    exit();
}

Nếu phiên làm việc tồn tại, chúng ta sẽ xóa phiên làm việc bằng cách sử dụng hàm session_destroy(). Sau đó, chúng ta sẽ chuyển hướng người dùng về trang đăng nhập bằng cách sử dụng hàm header("Location: login.php").

Với việc xóa phiên làm việc, người dùng sẽ được đăng xuất khỏi tài khoản và không thể truy cập vào các trang cần đăng nhập.

Tạo nút Đăng Xuất trên trang giao diện

Để cho người dùng dễ dàng sử dụng chức năng Đăng Xuất, chúng ta có thể tạo một nút Đăng Xuất trên trang giao diện.

<a href="logout.php">Đăng Xuất</a>

Đối với ví dụ trên, chúng ta có thể thêm đoạn mã vào trang giao diện của mình để tạo một nút Đăng Xuất và liên kết nó đến trang logout.php.

Tổng kết

Trong bài viết này, chúng ta đã học cách tạo chức năng Đăng Xuất trong dự án PHP của chúng ta. Với việc sử dụng biến phiên làm việc và các hàm xóa phiên làm việc, chúng ta đã có thể đăng xuất khỏi tài khoản một cách dễ dàng.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các chức năng khác trong dự án PHP của chúng ta, hãy truy cập COMDY để tìm hiểu thêm!

Rất mong bài viết này có thể giúp ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

Ảnh: link ảnh


This article is a Vietnamese version of the original content. It provides a step-by-step guide on how to create a Logout function in a PHP project. The article explains the process of checking the existence of a session, destroying the session, and creating a Logout button on the user interface. The writer uses a friendly and helpful tone to explain the steps clearly. The article also includes a hyperlink labelled “COMDY” which points to the website “https://comdy.vn“. The writer focuses on the brand “COMDY” throughout the article.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *