Style CSS trong HTML5

Style CSS trong HTML5

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách áp dụng các style CSS cho các phần tử HTML5.

Tạo style CSS cho các phần tử HTML

HTML khá hạn chế khi nói đến việc trình bày một trang web. Ban đầu nó được thiết kế như một cách đơn giản để trình bày thông tin. CSS (Cascading Style Sheets) được giới thiệu vào tháng 12 năm 1996 bởi World Wide Web Consortium (W3C) để cung cấp một cách tốt hơn để tạo style cho các phần tử HTML.

Với CSS, rất dễ dàng để định nghĩa những thứ như: kích thước và kiểu chữ cho phông chữ, màu sắc cho văn bản và nền, căn chỉnh lề của văn bản và hình ảnh, khoảng cách giữa các phần tử, đường viền cho các phần tử và rất nhiều của các thuộc tính khác.

Thêm style vào phần tử HTML

Thông tin style có thể được đính kèm dưới dạng một tài liệu riêng biệt hoặc được nhúng vào chính tài liệu HTML. Đây là ba phương pháp triển khai thông tin style cho tài liệu HTML.

 • Style CSS nội suy – Sử dụng thuộc tính style trong thẻ bắt đầu (thẻ mở).
 • Style CSS nhúng – Sử dụng phần tử <style> trong phần tử <head> của tài liệu HTML.
 • File CSS bên ngoài – Sử dụng phần tử <link> để trỏ đến file CSS bên ngoài.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ đề cập đến từng loại style CSS khác nhau.

Lưu ý: Style CSS nội suy có mức độ ưu tiên cao nhất và file CSS bên ngoài có mức độ ưu tiên thấp nhất. Điều đó có nghĩa là nếu bạn định nghĩa style cho các đoạn văn của mình trong cả style CSS nhúng và file CSS bên ngoài, thì các style trong style CSS nhúng sẽ ghi đè lên file CSS bên ngoài.

Style CSS nội suy

Style CSS nội suy được sử dụng để áp dụng các quy tắc style cho một phần tử duy nhất, bằng cách đặt các quy tắc style CSS trực tiếp vào thẻ bắt đầu (thẻ mở). Nó có thể được gắn vào một phần tử bằng cách sử dụng thuộc tính style.

Thuộc tính style bao gồm một loạt các cặp giá trị và thuộc tính CSS. Mỗi cặp property: value được phân tách bằng dấu chấm phẩy (;), giống như cách bạn viết vào style nhúng hoặc style bên ngoài. Nhưng nó yêu cầu tất cả quy tắc CSS phải ở trong một dòng, tức là không có ngắt dòng sau dấu chấm phẩy.

Ví dụ sau minh họa cách thiết lập style colorfont-size của văn bản:

<h1 style="color:red; font-size:30px;">This is a heading</h1>
<p style="color:green; font-size:18px;">This is a paragraph.</p>
<div style="color:green; font-size:18px;">This is some text.</div>

Sử dụng style CSS nội suy thường được coi là một cách thực hành không tốt. Bởi vì các style CSS được nhúng trực tiếp bên trong thẻ, nó làm cho bản trình bày bị trộn lẫn với nội dung của tài liệu, điều này làm cho việc cập nhật hoặc duy trì một trang web rất khó khăn.

Để tìm hiểu chi tiết về các thuộc tính CSS khác nhau, vui lòng xem phần hướng dẫn CSS.

Lưu ý: Không thể tái sử dụng style cho các phần tử khác khi sử dụng inline style. Do đó, bạn nên tránh sử dụng thuộc tính style trong mã HTML của mình. Sử dụng external style sheet là cách tuyệt vời để thêm thông tin style vào tài liệu HTML.

Style nhúng

Style CSS nhúng chỉ ảnh hưởng đến tài liệu HTML mà chúng được nhúng vào.

Style CSS nhúng được định nghĩa trong phần tử <head> của tài liệu HTML bằng cách sử dụng thẻ <style>. Bạn có thể định nghĩa số lượng bất kỳ phần tử <style> nào bên trong phần tử <head>.

Ví dụ sau minh họa cách các style CSS được nhúng vào bên trong một trang web.

<head>
  <style>
    body { background-color: YellowGreen; }
		h1 { color: blue; }
    p { color: red; }
  </style>
</head>

File CSS bên ngoài

File CSS bên ngoài là cách tốt nhất vì có thể áp dụng style CSS cho nhiều trang khác nhau.

File CSS bên ngoài giữ tất cả các quy tắc style CSS trong một file CSS riêng biệt mà bạn có thể liên kết từ bất kỳ tài liệu HTML nào trên trang web của mình.

File CSS bên ngoài là linh hoạt nhất vì với nó, bạn có thể thay đổi giao diện của toàn bộ trang web chỉ bằng cách cập nhật một file CSS.

Bạn có thể đính kèm các file CSS bên ngoài theo hai cách – sử dụng thẻ <link> và sử dụng câu lệnh import:

Liên kết file CSS vào tài liệu HTML

File CSS bên ngoài có thể được liên kết với tài liệu HTML bằng thẻ <link>.

Thẻ <link> được đặt trong phần tử <head> với đường dẫn tới file CSS được gán cho thuộc tính href, như dưới đây:

<head>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>

Import file CSS

Sử dụng câu lệnh @import là một cách khác để tải một file CSS bên ngoài. Câu lệnh @import hướng dẫn trình duyệt tải một file CSS bên ngoài và sử dụng style của nó.

Bạn có thể sử dụng nó theo hai cách. Cách đơn giản nhất là sử dụng nó trong phần tử <style> trong phần tử <head>.

Lưu ý rằng, các style CSS khác vẫn có thể được thêm vào trong phần tử <style>.

<style>
  @import url("css/style.css");
  p {
    color: blue;
    font-size: 16px;
  }
</style>

Tương tự, bạn có thể sử dụng câu lệnh @import để import một file CSS trong một file CSS khác.

@import url("css/layout.css");
@import url("css/color.css");
body {
  color: blue;
  font-size: 14px;
}

Lưu ý: Các câu lệnh @import phải xuất hiện ở đầu file CSS. Các style được định nghĩa trong file CSS chính sẽ ghi đè các style trong file CSS được import. Các câu lệnh @import có thể gây ra vấn đề hiệu suất, bạn nên tránh sử dụng câu lệnh @import này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *