Design Patterns: Flyweight

Design Patterns: Flyweight

Flyweight còn được gọi là Cache.

Mục đích

Flyweight là một mẫu thiết kế cấu trúc cho phép bạn lắp nhiều đối tượng hơn vào dung lượng RAM có sẵn bằng cách chia sẻ các phần trạng thái chung giữa nhiều đối tượng thay vì giữ tất cả dữ liệu trong mỗi đối tượng.

Design Patterns: Flyweight

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *