Design Patterns: Bridge

Design Patterns: Bridge

Mục đích

Bridge là một mẫu thiết kế cấu trúc cho phép bạn chia một lớp lớn hoặc một tập hợp các lớp có liên quan chặt chẽ thành hai phân cấp riêng biệt — trừu tượng và đầy đủ — có thể được phát triển độc lập với nhau.

Design Patterns: Bridge

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *