Thao tác dữ liệu trong SQL Server

MERGE trong SQL Server
Trung Nguyen 18/03/2021
MERGE trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng câu lệnh MERGE trong SQL Server để cập nhật dữ liệu trong bảng dựa trên các giá trị được khớp từ một bảng khác.

PIVOT trong SQL Server
Trung Nguyen 18/03/2021
PIVOT trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng toán tử PIVOT trong SQL Server để chuyển đổi hàng thành cột.

Common Table Expression (CTE) trong SQL Server
Trung Nguyen 18/03/2021
Common Table Expression (CTE) trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về Common Table Expression (CTE) trong SQL Server để tạo các truy vấn phức tạp theo cách dễ hiểu.

INTERSECT trong SQL Server
Trung Nguyen 22/11/2020
INTERSECT trong SQL Server

Tìm hiểu cách sử dụng toán tử INTERSECT trong SQL Server để trả về phần giao nhau của các tập kết quả của hai truy vấn.

EXCEPT trong SQL Server
Trung Nguyen 22/11/2020
EXCEPT trong SQL Server

Tìm hiểu cách sử dụng EXCEPT trong SQL Server để loại trừ tập kết quả của một truy vấn ra khỏi tập kết quả của một truy vấn khác.

SQL Server: Hướng dẫn subquery trong SQL Server từ A-Z
Trung Nguyen 22/11/2020
SQL Server: Hướng dẫn subquery trong SQL Server từ A-Z

Tìm hiểu về subquery, toán tử EXISTS, ANY, ALL trong SQL Server và cách sử dụng truy vấn con để truy vấn dữ liệu.

UNION trong SQL Server
Trung Nguyen 22/11/2020
UNION trong SQL Server

Tìm hiểu cách sử dụng UNION trong SQL Server để kết hợp kết quả của hai hoặc nhiều truy vấn thành một tập kết quả duy nhất.

Toán tử ALL trong SQL Server
Trung Nguyen 21/11/2020
Toán tử ALL trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng toán tử ALL trong SQL Server để so sánh một giá trị với danh sách tập hợp giá trị cột đơn.

Toán tử ANY trong SQL Server
Trung Nguyen 21/11/2020
Toán tử ANY trong SQL Server

Tìm hiểu cách sử dụng toán tử ANY trong SQL Server để so sánh một giá trị với một tập hợp giá trị được trả về bởi một truy vấn con.

Toán tử EXISTS trong SQL Server
Trung Nguyen 21/11/2020
Toán tử EXISTS trong SQL Server

Tìm hiểu cách sử dụng toán tử EXISTS trong SQL Server để kiểm tra sự tồn tại của các bản ghi trong một truy vấn con.