SOLID Principle

CQRS là gì? Hướng dẫn triển khai và áp dụng mẫu CQRS
Trung Nguyen 15/11/2020
CQRS là gì? Hướng dẫn triển khai và áp dụng mẫu CQRS

CQRS pattern là sự kết hợp các khái niệm về CQS, Command, Query và CommandBus, Single Responsibility Principle.