SOLID Principle

CQRS là gì?
Trung Nguyen 15/11/2020
CQRS là gì?

CQRS pattern là sự kết hợp các khái niệm về CQS, Command, Query và CommandBus, Single Responsibility Principle.