Replication

Hướng dẫn cấu hình SQL Server Replication hoàn chỉnh
Trung Nguyen 10/07/2021
Hướng dẫn cấu hình SQL Server Replication hoàn chỉnh

Bài viết này liệt kê các kiểu nhân rộng trong SQL Server, giải thích cách hoạt động và hướng dẫn cách thực hiện nhân rộng với SQL Server Replication.