Ocelot

Xây dựng Microservices bằng ASP.NET Core - Xây dựng API Gateway với Ocelot
Trung Nguyen 09/05/2021
Xây dựng Microservices bằng ASP.NET Core - Xây dựng API Gateway với Ocelot

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về API Gateway trong kiến ​​trúc microservices và cách xây dựng API Gateway bằng Ocelot.

Xây dựng Microservices bằng ASP.NET Core - Lập kế hoạch
Trung Nguyen 03/05/2021
Xây dựng Microservices bằng ASP.NET Core - Lập kế hoạch

Trong loạt bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các tác vụ điển hình cần thiết để xây dựng giải pháp dựa trên microservices bằng ASP.NET Core.