.NET Framework

Nén chuỗi trong C#
Trung Nguyen 12/10/2021
Nén chuỗi trong C#

Khi sử dụng .NET 5, các nhà phát triển có quyền truy cập vào namespace System.IO.Compression có hai thuật toán GZip và Brotli để nén dữ liệu.

Common Language Runtime (CLR) trong C#
Trung Nguyen 29/03/2021
Common Language Runtime (CLR) trong C#

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Common Language Runtime (CLR) là gì? Cách biên dịch và chạy ứng dụng được viết bằng C#.

Giới thiệu về .NET Framework
Trung Nguyen 29/03/2021
Giới thiệu về .NET Framework

Cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về .NET Framework, để hiểu rõ các thành phần và kiến trúc của .NET Framework.