Load Balancing

Distributed System: Load balancing trong Distributed System
Trung Nguyen 17/11/2020
Distributed System: Load balancing trong Distributed System

Load Balancing là gì? Load Balancing đóng vai trò như thế nào trong hệ thống phân tán (Distributed System).