Index

Distributed System: Cơ sở dữ liệu phân tán trong Distributed System
Trung Nguyen 20/11/2020
Distributed System: Cơ sở dữ liệu phân tán trong Distributed System

Sharding là một giải pháp chia nhỏ một database lớn thành nhiều database nhỏ đặt ở nhiều server khác nhau.