Envoy

Sử dụng Envoy Proxy để cải thiện độ tin cậy, bảo mật và khả năng giám sát của Microservices
Trung Nguyen 28/11/2020
Sử dụng Envoy Proxy để cải thiện độ tin cậy, bảo mật và khả năng giám sát của Microservices

Vì sao Envoy proxy được sử dụng trong nhiều dự án thương mại và mã nguồn mở để cải thiện tính bảo mật, độ tin cậy và khả năng giám sát.