Distributed Transaction

Xây dựng Microservices bằng ASP.NET Core - Transaction Outbox với RabbitMQ
Trung Nguyen 16/05/2021
Xây dựng Microservices bằng ASP.NET Core - Transaction Outbox với RabbitMQ

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng outbox pattern để triển khai distributed transaction trong kiến trúc microservices.

Distributed System: Cơ sở dữ liệu phân tán trong Distributed System
Trung Nguyen 20/11/2020
Distributed System: Cơ sở dữ liệu phân tán trong Distributed System

Sharding là một giải pháp chia nhỏ một database lớn thành nhiều database nhỏ đặt ở nhiều server khác nhau.