Container

Sổ tay Kubernetes: Triển khai ứng dụng đa container (p2)
Trung Nguyen 30/05/2021
Sổ tay Kubernetes: Triển khai ứng dụng đa container (p2)

Ở phần 2 này, chúng ta sẽ tìm cách khắc phục những lỗi xảy ra khi triển khai. Chúng ta cũng tìm hiểu thêm về Persistent Volume, Persistent Volume Claim.

Sổ tay Kubernetes: Triển khai ứng dụng đa container (p1)
Trung Nguyen 29/05/2021
Sổ tay Kubernetes: Triển khai ứng dụng đa container (p1)

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu về Deployment, ClusterIP, PersistentVolume, PersistentVolumeClaim để triển khai một ứng dụng bao gồm hai container.