Cache

Distributed System: Cache trong Distributed System
Trung Nguyen 18/11/2020
Distributed System: Cache trong Distributed System

Caching là cách giúp sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn từ đó giảm chi phí của hệ thống phân tán (Distributed System).