Lập Trình C# Cơ Bản

int[] và int[,] trong C#: Ai nhanh hơn
Trung Nguyen 10/10/2020
int[] và int[,] trong C#: Ai nhanh hơn

Hiểu được sự khác biệt giữa các loại mảng trong C# sẽ giúp bạn chọn cấu trúc dữ liệu chính xác cho mọi trường hợp.

Struct và class trong C#: Ai nhanh hơn
Trung Nguyen 09/10/2020
Struct và class trong C#: Ai nhanh hơn

Trong bài viết này, tôi sẽ so sánh sự khác biệt về hiệu suất giữa struct và class trong C#: Ai nhanh hơn.

Các tính năng mới của C# 7.0
Trung Nguyen 12/04/2020
Các tính năng mới của C# 7.0

Các tính năng mới của C# 7.0 như biến out, tuple, discards, pattern matching, expression-bodied member, ...

Phân cấp lớp trong C#
Trung Nguyen 07/04/2020
Phân cấp lớp trong C#

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu về hệ thống phân cấp lớp, hiệp phương sai và chống chỉ định trong C#.

Nullable Type trong C#
Trung Nguyen 07/04/2020
Nullable Type trong C#

Nullable type trong C# là gì? Nullable type trong C# dùng để làm gì? Cách sử dụng Nullable type trong C#.

Anonymous Method trong C#
Trung Nguyen 07/04/2020
Anonymous Method trong C#

Anonymous method trong C# là gì? Anonymous method trong C# dùng để làm gì? Cách sử dụng Anonymous method trong C#.

Event trong C#
Trung Nguyen 06/04/2020
Event trong C#

Event trong C# là gì? Event trong C# dùng để làm gì? Cách sử dụng Event trong C#.

Delegate trong C#
Trung Nguyen 06/04/2020
Delegate trong C#

Delegate trong C# là gì? Delegate trong C# dùng để làm gì? Cách sử dụng Delegate trong C#.

Exception trong C#
Trung Nguyen 06/04/2020
Exception trong C#

Exception trong C# là gì? Có những loại Exception nào trong C#. Cách xử lý Exception hiệu quả trong C#.

Generics trong C#
Trung Nguyen 06/04/2020
Generics trong C#

Generics được giới thiệu trong C# 2.0. Generics cho