BFF

Các mẫu design pattern hiện đại
Trung Nguyen 27/11/2020
Các mẫu design pattern hiện đại

Một số mẫu design pattern có thể giúp bạn đạt được khả năng mở rộng, tính khả dụng, bảo mật, độ tin cậy và khả năng phục hồi cho ứng dụng.