ASP.NET Core

Unit test cho controller trong ASP.NET Core với xUnit và Moq
Trung Nguyen 18/04/2021
Unit test cho controller trong ASP.NET Core với xUnit và Moq

Trong bài viết này, chúng ta sẽ viết một số bài kiểm tra unit test cho Controller của ứng dụng ASP.NET sử dụng xUnit và Moq.

Unit test cho tầng nghiệp vụ trong ASP.NET Core với xUnit và Moq
Trung Nguyen 18/04/2021
Unit test cho tầng nghiệp vụ trong ASP.NET Core với xUnit và Moq

Trong bài viết này, chúng ta sẽ viết một số bài kiểm tra unit test cho tầng Service của ứng dụng ASP.NET sử dụng xUnit và Moq.

Sử dụng Moq để viết unit test trong ASP.NET Core
Trung Nguyen 17/04/2021
Sử dụng Moq để viết unit test trong ASP.NET Core

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tạo các lớp fluent mock cho các bài kiểm tra unit test bằng cách sử dụng Moq, xUnit và ASP.NET Core.

Tổng quan về unit test với ASP.NET Core, xUnit và Moq
Trung Nguyen 11/04/2021
Tổng quan về unit test với ASP.NET Core, xUnit và Moq

Trong loạt bài này, bạn sẽ tìm hiểu tổng quan về unit test và cách viết unit test cho ứng dụng ASP.NET Core sử dụng xUnit và Moq.

10 thư viện .NET Core hàng đầu mà mọi nhà phát triển web nên biết
Trung Nguyen 08/04/2021
10 thư viện .NET Core hàng đầu mà mọi nhà phát triển web nên biết

Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu một số thư viện .NET Core hữu ích nhất mà mọi nhà phát triển cần biết.

Cách xây dựng REST API sử dụng ASP.NET Core, Entity Framework Core và JWT
Trung Nguyen 08/04/2021
Cách xây dựng REST API sử dụng ASP.NET Core, Entity Framework Core và JWT

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cách tạo CRUD REST API bằng ASP.NET Core, Entity Framework Core và bảo mật API bằng JWT.

Chuỗi kết nối trong Entity Framework Core
Trung Nguyen 01/04/2021
Chuỗi kết nối trong Entity Framework Core

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình chuỗi kết nối cho Entity Framework Core trong ứng dụng ASP.NET Core MVC và ứng dụng .NET Core Console.

Deploy ứng dụng ASP.NET Core bằng Docker
Trung Nguyen 29/03/2021
Deploy ứng dụng ASP.NET Core bằng Docker

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách deploy ứng dụng ASP.NET Core bằng Docker.

Triển khai microservices với gRPC và ASP.NET Core 3.1
Trung Nguyen 16/03/2021
Triển khai microservices với gRPC và ASP.NET Core 3.1

Tìm hiểu cách xây dựng các dịch vụ hiệu suất cao trong microservices với .NET Core 3.1 và gRPC.

Request Life Cycle trong ASP.NET Core
Trung Nguyen 04/03/2021
Request Life Cycle trong ASP.NET Core

Requets life cycle trong ASP.NET Core MVC là một chuỗi các thành phần tương tác với nhau để xử lý HTTP request và trả về response cho client.

Next