Architecture

Software Architect: Các bên liên quan (Stakeholder)
Trung Nguyen 02/01/2021
Software Architect: Các bên liên quan (Stakeholder)

Các bên liên quan (Stakeholder) là ai? Họ có ảnh hưởng gì tới dự án? Làm sao để xác định, phân loại và quản lý các bên liên quan của dự án?