Agile

Hướng dẫn phương pháp Agile
Trung Nguyen 13/11/2021
Hướng dẫn phương pháp Agile

Hướng dẫn đơn giản này sử dụng các ví dụ thích hợp để giúp bạn hiểu về phương pháp phát triển agile một cách tổng quát và nhanh chóng.