UPDATE trong SQL Server

UPDATE trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng câu lệnh UPDATE trong SQL Server để thay đổi dữ liệu hiện có trong một bảng.

Để sửa đổi dữ liệu hiện có trong một bảng, bạn sử dụng cú pháp câu lệnh UPDATE như sau:

UPDATE table_name
SET c1 = v1, c2 = v2, ... cn = vn
[WHERE condition]

Trong cú pháp này:

 • Đầu tiên, chỉ định tên của bảng mà dữ liệu sẽ được cập nhật.
 • Thứ hai, chỉ định danh sách cột c1, c2, … cn và các giá trị v1, v2, … vn sẽ được cập nhật.
 • Thứ ba, chỉ định các điều kiện trong mệnh đề WHERE để chọn các bản ghi được cập nhật. Mệnh đề WHERE này là tùy chọn. Nếu bạn bỏ qua mệnh đề WHERE, tất cả các bản ghi trong bảng sẽ được cập nhật.

Ví dụ về UPDATE trong SQL Server

Đầu tiên, chúng tôi sẽ tạo một bảng mới có tên taxes để minh họa câu lệnh UPDATE trong SQL Server.

CREATE TABLE sales.taxes (
  tax_id INT PRIMARY KEY IDENTITY (1, 1),
  state VARCHAR (50) NOT NULL UNIQUE,
  state_tax_rate DEC (3, 2),
  avg_local_tax_rate DEC (3, 2),
  combined_rate AS state_tax_rate + avg_local_tax_rate,
  max_local_tax_rate DEC (3, 2),
  updated_at datetime
);

Thứ hai, thực hiện các câu lệnh sau để INSERT dữ liệu vào bảng taxes:

INSERT INTO sales.taxes
(
  state,
  state_tax_rate,
  avg_local_tax_rate,
  max_local_tax_rate
) 
VALUES('Alabama',0.04,0.05,0.07),
VALUES('Alaska',0,0.01,0.07),
VALUES('Arizona',0.05,0.02,0.05),
VALUES('Arkansas',0.06,0.02,0.05),
VALUES('California',0.07,0.01,0.02),
VALUES('Colorado',0.02,0.04,0.08),
VALUES('Connecticut',0.06,0,0),
VALUES('Delaware',0,0,0),
VALUES('Florida',0.06,0,0.02),
VALUES('Georgia',0.04,0.03,0.04),
VALUES('Hawaii',0.04,0,0),
VALUES('Idaho',0.06,0,0.03),
VALUES('Illinois',0.06,0.02,0.04),
VALUES('Indiana',0.07,0,0),
VALUES('Iowa',0.06,0,0.01),
VALUES('Kansas',0.06,0.02,0.04),
VALUES('Kentucky',0.06,0,0),
VALUES('Louisiana',0.05,0.04,0.07),
VALUES('Maine',0.05,0,0),
VALUES('Maryland',0.06,0,0),
VALUES('Massachusetts',0.06,0,0),
VALUES('Michigan',0.06,0,0),
VALUES('Minnesota',0.06,0,0.01),
VALUES('Mississippi',0.07,0,0.01),
VALUES('Missouri',0.04,0.03,0.05),
VALUES('Montana',0,0,0),
VALUES('Nebraska',0.05,0.01,0.02),
VALUES('Nevada',0.06,0.01,0.01),
VALUES('New Hampshire',0,0,0),
VALUES('New Jersey',0.06,0,0),
VALUES('New Mexico',0.05,0.02,0.03),
VALUES('New York',0.04,0.04,0.04),
VALUES('North Carolina',0.04,0.02,0.02),
VALUES('North Dakota',0.05,0.01,0.03),
VALUES('Ohio',0.05,0.01,0.02),
VALUES('Oklahoma',0.04,0.04,0.06),
VALUES('Oregon',0,0,0),
VALUES('Pennsylvania',0.06,0,0.02),
VALUES('Rhode Island',0.07,0,0),
VALUES('South Carolina',0.06,0.01,0.02),
VALUES('South Dakota',0.04,0.01,0.04),
VALUES('Tennessee',0.07,0.02,0.02),
VALUES('Texas',0.06,0.01,0.02),
VALUES('Utah',0.05,0,0.02),
VALUES('Vermont',0.06,0,0.01),
VALUES('Virginia',0.05,0,0),
VALUES('Washington',0.06,0.02,0.03),
VALUES('West Virginia',0.06,0,0.01),
VALUES('Wisconsin',0.05,0,0.01),
VALUES('Wyoming',0.04,0.01,0.02),
VALUES('D.C.',0.05,0,0);

Cập nhật một cột trong tất cả các bản ghi

Câu lệnh sau đây cập nhật một cột duy nhất cho tất cả các bản ghi trong bảng taxes:

UPDATE sales.taxes
SET updated_at = GETDATE();

Trong ví dụ này, câu lệnh đã thay đổi các giá trị trong cột updated_at thành thời gian ngày hệ thống được trả về bởi hàm GETDATE().

SQL Server đã đưa ra thông báo sau:

(51 rows affected)

Nó có nghĩa là 51 bản ghi đã được cập nhật thành công.

Hãy xác minh cập nhật trên như sau:

SELECT
  *
FROM
  sales.taxes;

Đây là đầu ra một phần:

Ví dụ về UPDATE trong SQL Server

Như bạn có thể thấy kết quả đầu ra, cột updated_at đã được cập nhật với giá trị ngày hiện tại.

Cập nhật nhiều cột

Câu lệnh sau đây làm tăng mức thuế suất địa phương tối đa thêm 2% và mức thuế suất địa phương trung bình thêm 1% đối với các tiểu bang có mức thuế suất địa phương tối đa 1%.

UPDATE sales.taxes
SET max_local_tax_rate += 0.02,
  avg_local_tax_rate += 0.01
WHERE
  max_local_tax_rate = 0.01;

Đây là thông báo được trả về bởi SQL Server:

(7 rows affected)

Nó có nghĩa là thuế của 7 tiểu bang đã được cập nhật.

UPDATE JOIN trong SQL Server

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng câu lệnh UPDATE JOIN trong SQL Server để thực hiện cập nhật một bảng dựa trên các giá trị từ một bảng khác bằng mệnh đề JOIN.

Cú pháp UPDATE JOIN trong SQL Server

Để truy vấn dữ liệu từ các bảng có liên quan, bạn thường sử dụng các mệnh đề JOIN, INNER JOIN hoặc LEFT JOIN. Trong SQL Server, bạn có thể sử dụng các mệnh đề JOIN trong câu lệnh UPDATE để thực hiện cập nhật một bảng dựa trên các giá trị từ một bảng khác.

Sau đây minh họa cú pháp của mệnh đề UPDATE JOIN:

UPDATE 
  t1
SET 
  t1.c1 = t2.c2,
  t1.c2 = expression,
  ...  
FROM 
  t1
  [INNER | LEFT] JOIN t2 ON join_predicate
WHERE 
  where_predicate;

Trong cú pháp này:

 • Đầu tiên, chỉ định tên của bảng (t1) mà bạn muốn cập nhật trong mệnh đề UPDATE.
 • Thứ hai, chỉ định giá trị mới cho mỗi cột của bảng được cập nhật.
 • Thứ ba, một lần nữa chỉ định bảng mà bạn muốn cập nhật trong mệnh đề FROM.
 • Thứ tư, sử dụng mệnh đề INNER JOIN hoặc LEFT JOIN để join vào một bảng khác (t2) bằng cách sử dụng một biểu thức join được chỉ định sau từ khóa ON.
 • Cuối cùng, thêm một mệnh đề WHERE tùy chọn để chỉ định các bản ghi sẽ được cập nhật.

Ví dụ về UPDATE JOIN trong SQL Server

Chúng ta hãy xem một số ví dụ về việc sử dụng câu lệnh UPDATE JOIN.

Tạo bảng dữ liệu mẫu

Đầu tiên, tạo một bảng mới có tên là sales.targets để lưu trữ các mục tiêu bán hàng:

DROP TABLE IF EXISTS sales.targets;

CREATE TABLE sales.targets
(
  target_id INT	PRIMARY KEY, 
  percentage DECIMAL(4, 2) 
    NOT NULL DEFAULT 0
);

INSERT INTO 
  sales.targets(target_id, percentage)
VALUES
  (1,0.2),
  (2,0.3),
  (3,0.5),
  (4,0.6),
  (5,0.8);

Nếu nhân viên bán hàng đạt được mục tiêu 1, họ sẽ nhận được tỷ lệ hoa hồng bán hàng 0,2 hoặc 20%, v.v.

Thứ hai, tạo một bảng khác có tên là sales.commissions để lưu trữ hoa hồng bán hàng:

CREATE TABLE sales.commissions
(
  staff_id  INT PRIMARY KEY, 
  target_id  INT, 
  base_amount DECIMAL(10, 2) 
    NOT NULL DEFAULT 0, 
  commission DECIMAL(10, 2) 
    NOT NULL DEFAULT 0, 
  FOREIGN KEY(target_id) 
    REFERENCES sales.targets(target_id), 
  FOREIGN KEY(staff_id) 
    REFERENCES sales.staffs(staff_id),
);

INSERT INTO 
  sales.commissions(staff_id, base_amount, target_id)
VALUES
  (1,100000,2),
  (2,120000,1),
  (3,80000,3),
  (4,900000,4),
  (5,950000,5);

Bảng sales.commissions lưu trữ thông tin định danh nhân viên bán hàng, target_id, base_amountcommission. Bảng này liên kết với bảng sales.targets thông qua cột target_id.

Mục tiêu của chúng tôi là tính toán hoa hồng của tất cả nhân viên bán hàng dựa trên mục tiêu bán hàng của họ.

Ví dụ về UPDATE INNER JOIN trong SQL Server

Câu lệnh sau đây sử dụng UPDATE INNER JOIN để tính hoa hồng bán hàng cho tất cả nhân viên bán hàng:

UPDATE
  sales.commissions
SET
  sales.commissions.commission = 
    c.base_amount * t.percentage
FROM 
  sales.commissions c
INNER JOIN sales.targets t
  ON c.target_id = t.target_id;

Đây là đầu ra:

(5 rows affected)

Nếu bạn truy vấn lại bảng sales.commissions, bạn sẽ thấy các giá trị trong cột hoa hồng được cập nhật:

SELECT 
  *
FROM 
  sales.commissions;
Ví dụ về UPDATE INNER JOIN trong SQL Server

Ví dụ về UPDATE LEFT JOIN trong SQL Server

Giả sử chúng tôi có thêm hai nhân viên bán hàng mới tham gia và họ chưa có mục tiêu nào:

INSERT INTO 
  sales.commissions(staff_id, base_amount, target_id)
VALUES
  (6,100000,NULL),
  (7,120000,NULL);

Chúng tôi giả định rằng hoa hồng cho nhân viên bán hàng mới là 0,1 hoặc 10%, chúng tôi có thể cập nhật hoa hồng của tất cả nhân viên bán hàng bằng cách sử dụng UPDATE LEFT JOIN như sau:

UPDATE 
  sales.commissions
SET 
  sales.commissions.commission = 
    c.base_amount * COALESCE(t.percentage,0.1)
FROM 
  sales.commissions c
LEFT JOIN sales.targets t 
  ON c.target_id = t.target_id;

Trong ví dụ này, chúng tôi đã sử dụng COALESCE() để trả về 0,1 nếu tỷ lệ phần trăm là NULL.

Lưu ý: nếu bạn sử dụng mệnh đề UPDATE INNER JOIN, chỉ năm hàng của bảng có mục tiêu không phải là NULL sẽ được cập nhật.

Hãy xem dữ liệu trong bảng sales.commissions:

SELECT 
 * 
FROM 
  sales.commissions;

Tập kết quả như sau:

Ví dụ về UPDATE LEFT JOIN trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn đã học cách sử dụng câu lệnh UPDATE trong SQL Server để sửa đổi dữ liệu hiện có trong một bảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *