NULLIF trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng biểu thức NULLIF trong SQL Server để trả về NULL nếu đối số đầu tiên bằng đối số thứ hai.

Tổng quan về biểu thức NULLIF trong SQL Server

Biểu thức NULLIF chấp nhận hai đối số và trả về NULL nếu hai đối số bằng nhau. Nếu không, nó trả về biểu thức đầu tiên.

Sau đây là cú pháp của biểu thức NULLIF:

NULLIF(expression1, expression2)

Trong cú pháp này, expression1expression2 là các biểu thức vô hướng. Nó có nghĩa là mỗi biểu thức trong số chúng trả về một giá trị vô hướng (scalar value).

Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng các hàm phụ thuộc vào thời gian như hàm RAND() trong biểu thức NULLIF. Bởi vì điều này có thể khiến biểu thức được đánh giá hai lần và mang lại kết quả khác nhau từ hai lần gọi hàm.

Ví dụ về biểu thức NULLIF trong SQL Server

Hãy lấy một số ví dụ về việc sử dụng biểu thức NULLIF trong SQL Server.

Sử dụng biểu thức NULLIF với các dữ liệu số

Ví dụ này trả về NULL vì đối số đầu tiên bằng đối số thứ hai:

SELECT 
  NULLIF(10, 10) result;

Đây là đầu ra:

result
------
NULL

(1 row affected)

Tuy nhiên, ví dụ sau trả về đối số đầu tiên vì hai đối số không bằng nhau:

SELECT 
  NULLIF(20, 10) result;

Kết quả như sau:

result
------
20

(1 row affected)

Sử dụng biểu thức NULLIF với dữ liệu chuỗi

Ví dụ sau sử dụng biểu thức NULLIF. Nó trả về NULL vì chuỗi đầu tiên bằng chuỗi thứ hai:

SELECT 
  NULLIF('Hello', 'Hello') result;

Đây là đầu ra:

result
------
NULL

(1 row affected)

Ví dụ này trả về đối số đầu tiên vì cả hai đối số không giống nhau:

SELECT 
  NULLIF('Hello', 'Hi') result;

Sau đây là kết quả đầu ra:

result
------
Hello

(1 row affected)

Sử dụng biểu thức NULLIF để chuyển một chuỗi trống sang NULL

Biểu thức NULLIF có ích khi bạn đang làm việc với dữ liệu cũ có chứa một hỗn hợp của NULL và chuỗi rỗng trong một cột. Hãy xem xét ví dụ sau.

Đầu tiên, hãy tạo một bảng mới có tên sales.leads để lưu trữ những người bán hàng hàng đầu:

CREATE TABLE sales.leads
(
  lead_id  INT	PRIMARY KEY IDENTITY, 
  first_name VARCHAR(100) NOT NULL, 
  last_name VARCHAR(100) NOT NULL, 
  phone   VARCHAR(20), 
  email   VARCHAR(255) NOT NULL
);

Thứ hai, chèn ba hàng vào bảng sales.leads:

INSERT INTO sales.leads
(
  first_name, 
  last_name, 
  phone, 
  email
)
VALUES
(
  'John', 
  'Doe', 
  '(408)-987-2345', 
  'john.doe@example.com'
),
(
  'Jane', 
  'Doe', 
  '', 
  'jane.doe@example.com'
),
(
  'David', 
  'Doe', 
  NULL, 
  'david.doe@example.com'
);

Thứ ba, truy vấn dữ liệu từ bảng sales.leads:

SELECT 
  lead_id, 
  first_name, 
  last_name, 
  phone, 
  email
FROM 
  sales.leads
ORDER BY
  lead_id;

Đây là đầu ra:

Ví dụ về biểu thức NULLIF trong SQL Server

Cột phone là một cột cho phép giá trị NULL (nullable). Nếu điện thoại của những người bán hàng hàng đầu không được biết tại thời điểm ghi, cột điện thoại sẽ có NULL.

Tuy nhiên, từ kết quả đầu ra, hàng thứ hai có một chuỗi trống trong cột phone do lỗi nhập dữ liệu. Lưu ý rằng bạn có thể gặp phải tình huống như thế này rất nhiều nếu bạn đang làm việc với cơ sở dữ liệu cũ.

Để tìm khách hàng tiềm năng không có số điện thoại, bạn sử dụng truy vấn sau:

SELECT  
  lead_id, 
  first_name, 
  last_name, 
  phone, 
  email
FROM  
  sales.leads
WHERE 
  phone IS NULL;

Đây là đầu ra:

Ví dụ về biểu thức NULLIF trong SQL Server

Đầu ra bị thiếu một hàng có chuỗi trống trong cột phone. Để khắc phục điều này, bạn có thể sử dụng biểu thức NULLIF:

SELECT  
  lead_id, 
  first_name, 
  last_name, 
  phone, 
  email
FROM  
  sales.leads
WHERE 
  NULLIF(phone,'') IS NULL;

Hình ảnh sau đây cho thấy kết quả đầu ra:

Ví dụ về biểu thức NULLIF trong SQL Server

Biểu thức NULLIF so với biểu thức CASE

Câu lệnh này sử dụng biểu thức NULLIF:

SELECT 
  NULLIF(a,b)

tương đương với câu lệnh sau sử dụng biểu thức CASE:

CASE 
  WHEN a=b THEN NULL 
  ELSE a 
END

Xem ví dụ sau:

DECLARE @a int = 10, @b int = 20;
SELECT
  NULLIF(@a,@b) AS result;

Đây là đầu ra:

result
-----------
10

(1 row affected)

Ví dụ sau trả về cùng một kết quả, nhưng thay vào đó hãy sử dụng biểu thức CASE:

DECLARE @a int = 10, @b int = 20;
SELECT
  CASE
    WHEN @a = @b THEN null
    ELSE 
      @a
  END AS result;

Biểu thức CASE thì dài dòng trong khi biểu thức NULLIF thì ngắn hơn nhiều và dễ đọc hơn.

Trong hướng dẫn này, bạn đã học cách sử dụng biểu thức NULLIF trong SQL Server để trả về NULL nếu đối số đầu tiên bằng đối số thứ hai.

SQL Server
Bài Viết Liên Quan:
GUID trong SQL Server
Trung Nguyen 12/03/2022
GUID trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về GUID trong SQL Server và cách sử dụng hàm NEWID() để tạo giá trị GUID.

Kiểu dữ liệu DATETIMEOFFSET trong SQL Server
Trung Nguyen 12/03/2022
Kiểu dữ liệu DATETIMEOFFSET trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng kiểu dữ liệu DATETIMEOFFSET trong SQL Server để thao tác datetime với múi giờ.

Kiểu dữ liệu TIME trong SQL Server
Trung Nguyen 12/03/2022
Kiểu dữ liệu TIME trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách lưu trữ thời gian trong ngày trong cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng kiểu dữ liệu TIME trong SQL Server.

Kiểu dữ liệu DATE trong SQL Server
Trung Nguyen 12/03/2022
Kiểu dữ liệu DATE trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng kiểu dữ liệu DATE trong SQL Server để lưu trữ dữ liệu ngày tháng trong một bảng.