DROP SCHEMA trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng câu lệnh DROP SCHEMA trong SQL Server để xóa lược đồ khỏi cơ sở dữ liệu.

Tổng quan về câu lệnh DROP SCHEMA trong SQL Server

Câu lệnh DROP SCHEMA cho phép bạn xóa một lược đồ khỏi cơ sở dữ liệu. Sau đây là cú pháp của câu lệnh DROP SCHEMA:

DROP SCHEMA [IF EXISTS] schema_name;

Trong cú pháp này:

 • Đầu tiên, chỉ định tên của lược đồ mà bạn muốn xóa. Nếu lược đồ chứa bất kỳ đối tượng nào, câu lệnh sẽ không thành công. Do đó, bạn phải xóa tất cả các đối tượng trong lược đồ trước khi xóa lược đồ.
 • Tiếp theo, sử dụng tùy chọn IF EXISTS để xóa lược đồ chỉ khi lược đồ tồn tại. Cố gắng xóa một lược đồ không tồn tại mà không có tùy chọn IF EXISTS sẽ dẫn đến lỗi.

Ví dụ về câu lệnh DROP SCHEMA trong SQL Server

Đầu tiên, hãy tạo một lược đồ mới có tên là logistics:

CREATE SCHEMA logistics;
GO

Tiếp theo, tạo một bảng mới có tên deliveries bên trong lược đồ logistics:

CREATE TABLE logistics.deliveries
(
  order_id    INT
  PRIMARY KEY, 
  delivery_date  DATE NOT NULL, 
  delivery_status TINYINT NOT NULL
);

Sau đó, xóa lược đồ logistics:

DROP SCHEMA logistics;

SQL Server sẽ thông báo lỗi sau vì lược đồ không trống.

Msg 3729, Level 16, State 1, Line 1
Cannot drop schema 'logistics' because it is being referenced by object 'deliveries'.

Để xóa lược đồ này, trước tiên bạn phải xóa bảng logistics.deliveries bằng lệnh sau:

DROP TABLE logistics.deliveries;

Cuối cùng, sử dụng lệnh DROP SCHEMA một lần nữa để xóa lược đồ logistics:

DROP SCHEMA IF EXISTS logistics;

Bây giờ, bạn sẽ thấy rằng lược đồ logistics đã bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu.

Trong hướng dẫn này, bạn đã học cách sử dụng câu lệnh DROP SCHEMA trong SQL Server để xóa lược đồ khỏi cơ sở dữ liệu.

SQL ServerĐịnh nghĩa dữ liệu trong SQL Server
Bài Viết Liên Quan:
GUID trong SQL Server
Trung Nguyen 12/03/2022
GUID trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về GUID trong SQL Server và cách sử dụng hàm NEWID() để tạo giá trị GUID.

Kiểu dữ liệu DATETIMEOFFSET trong SQL Server
Trung Nguyen 12/03/2022
Kiểu dữ liệu DATETIMEOFFSET trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng kiểu dữ liệu DATETIMEOFFSET trong SQL Server để thao tác datetime với múi giờ.

Kiểu dữ liệu TIME trong SQL Server
Trung Nguyen 12/03/2022
Kiểu dữ liệu TIME trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách lưu trữ thời gian trong ngày trong cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng kiểu dữ liệu TIME trong SQL Server.

Kiểu dữ liệu DATE trong SQL Server
Trung Nguyen 12/03/2022
Kiểu dữ liệu DATE trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng kiểu dữ liệu DATE trong SQL Server để lưu trữ dữ liệu ngày tháng trong một bảng.