DROP SCHEMA trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng câu lệnh DROP SCHEMA trong SQL Server để xóa lược đồ khỏi cơ sở dữ liệu.

Tổng quan về câu lệnh DROP SCHEMA trong SQL Server

Câu lệnh DROP SCHEMA cho phép bạn xóa một lược đồ khỏi cơ sở dữ liệu. Sau đây là cú pháp của câu lệnh DROP SCHEMA:

DROP SCHEMA [IF EXISTS] schema_name;

Trong cú pháp này:

 • Đầu tiên, chỉ định tên của lược đồ mà bạn muốn xóa. Nếu lược đồ chứa bất kỳ đối tượng nào, câu lệnh sẽ không thành công. Do đó, bạn phải xóa tất cả các đối tượng trong lược đồ trước khi xóa lược đồ.
 • Tiếp theo, sử dụng tùy chọn IF EXISTS để xóa lược đồ chỉ khi lược đồ tồn tại. Cố gắng xóa một lược đồ không tồn tại mà không có tùy chọn IF EXISTS sẽ dẫn đến lỗi.

Ví dụ về câu lệnh DROP SCHEMA trong SQL Server

Đầu tiên, hãy tạo một lược đồ mới có tên là logistics:

CREATE SCHEMA logistics;
GO

Tiếp theo, tạo một bảng mới có tên deliveries bên trong lược đồ logistics:

CREATE TABLE logistics.deliveries
(
  order_id    INT
  PRIMARY KEY, 
  delivery_date  DATE NOT NULL, 
  delivery_status TINYINT NOT NULL
);

Sau đó, xóa lược đồ logistics:

DROP SCHEMA logistics;

SQL Server sẽ thông báo lỗi sau vì lược đồ không trống.

Msg 3729, Level 16, State 1, Line 1
Cannot drop schema 'logistics' because it is being referenced by object 'deliveries'.

Để xóa lược đồ này, trước tiên bạn phải xóa bảng logistics.deliveries bằng lệnh sau:

DROP TABLE logistics.deliveries;

Cuối cùng, sử dụng lệnh DROP SCHEMA một lần nữa để xóa lược đồ logistics:

DROP SCHEMA IF EXISTS logistics;

Bây giờ, bạn sẽ thấy rằng lược đồ logistics đã bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu.

Trong hướng dẫn này, bạn đã học cách sử dụng câu lệnh DROP SCHEMA trong SQL Server để xóa lược đồ khỏi cơ sở dữ liệu.

SQL Server
Bài Viết Liên Quan:
Sequence trong SQL Server
Trung Nguyen 31/07/2021
Sequence trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về các đối tượng Sequence trong SQL Server để tạo ra một chuỗi các giá trị số dựa trên một đặc tả cụ thể.

Cột Identity trong SQL Server
Trung Nguyen 30/07/2021
Cột Identity trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng thuộc tính IDENTITY trong SQL Server để thêm cột định danh vào bảng.

CREATE TABLE trong SQL Server
Trung Nguyen 29/07/2021
CREATE TABLE trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng câu lệnh CREATE TABLE trong SQL Server để tạo một bảng mới.

Ràng buộc NOT NULL trong SQL Server
Trung Nguyen 28/07/2021
Ràng buộc NOT NULL trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng ràng buộc NOT NULL trong SQL Server để đảm bảo một cột không chứa dữ liệu NULL.