CREATE DATABASE trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách tạo database mới trong SQL Server bằng cách sử dụng câu lệnh CREATE DATABASE hoặc sử dụng SQL Server Management Studio.

Tạo database mới bằng câu lệnh CREATE DATABASE

Câu lệnh CREATE DATABASE tạo một database mới. Sau đây là cú pháp tối thiểu của câu lệnh CREATE DATABASE:

CREATE DATABASE database_name;

Trong cú pháp này, bạn chỉ định tên của cơ sở dữ liệu sau từ khóa CREATE DATABASE.

Tên database phải là duy nhất trong một instance của SQL Server. Nó cũng phải tuân thủ các quy tắc của đặt tên của SQL Server. Thông thường, tên database có tối đa 128 ký tự.

Câu lệnh sau tạo một database mới có tên TestDb:

CREATE DATABASE TestDb;

Khi câu lệnh thực thi thành công, bạn có thể xem database mới được tạo trong Object Explorer. Nếu cơ sở dữ liệu mới không xuất hiện, bạn có thể nhấp vào nút Refresh hoặc nhấn phím F5 để cập nhật danh sách đối tượng.

Xem database mới được tạo trong SQL Server

Câu lệnh này liệt kê tất cả cơ sở dữ liệu trong SQL Server:

SELECT 
    name
FROM 
    master.sys.databases
ORDER BY 
    name;
Câu lệnh liệt kê danh sách database trong SQL Server

Hoặc bạn có thể thực hiện stored procedure sp_databases:

EXEC sp_databases;

Tạo databas mới bằng SQL Server Management Studio

Đầu tiên, nhấp chuột phải vào thư mục Databases và chọn mục menu New Database… như hình dưới đây.

Tạo databas mới bằng SQL Server Management Studio

Tiếp theo, nhập tên của database, ví dụ: SampleDb và nhấp vào nút OK.

Tạo databas mới bằng SQL Server Management Studio

Cuối cùng, xem cơ sở dữ liệu mới được tạo từ Object Explorer:

Tạo databas mới bằng SQL Server Management Studio

Trong hướng dẫn này, bạn đã học cách tạo database mới bằng cách sử dụng câu lệnh SQL Server CREATE DATABASE và SQL Server Management Studio.

SQL Server
Bài Viết Liên Quan:
GUID trong SQL Server
Trung Nguyen 12/03/2022
GUID trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về GUID trong SQL Server và cách sử dụng hàm NEWID() để tạo giá trị GUID.

Kiểu dữ liệu DATETIMEOFFSET trong SQL Server
Trung Nguyen 12/03/2022
Kiểu dữ liệu DATETIMEOFFSET trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng kiểu dữ liệu DATETIMEOFFSET trong SQL Server để thao tác datetime với múi giờ.

Kiểu dữ liệu TIME trong SQL Server
Trung Nguyen 12/03/2022
Kiểu dữ liệu TIME trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách lưu trữ thời gian trong ngày trong cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng kiểu dữ liệu TIME trong SQL Server.

Kiểu dữ liệu DATE trong SQL Server
Trung Nguyen 12/03/2022
Kiểu dữ liệu DATE trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng kiểu dữ liệu DATE trong SQL Server để lưu trữ dữ liệu ngày tháng trong một bảng.