ALTER SCHEMA trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng câu lệnh ALTER SCHEMA trong SQL Server để chuyển các đối tượng từ một lược đồ này sang một lược đồ khác.

Tổng quan về câu lệnh ALTER SCHEMA trong SQL Server

Câu lệnh ALTER SCHEMA cho phép bạn chuyển các securable từ một lược đồ sang một lược đồ khác trong cùng một cơ sở dữ liệu.

Lưu ý rằng: securable là tài nguyên mà hệ thống ủy quyền của Database Engine kiểm soát quyền truy cập. Ví dụ, một bảng là một securable.

Sau đây là cú pháp của câu lệnh ALTER SCHEMA:

ALTER SCHEMA target_schema_name  
  TRANSFER [ entity_type :: ] securable_name;

Trong cú pháp này:

 • target_schema_name là tên của một lược đồ trong cơ sở dữ liệu hiện tại mà bạn muốn di chuyển đối tượng vào đó. Lưu ý rằng nó không thể là SYS hoặc INFORMATION_SCHEMA.
 • entity_type có thể là Đối tượng, Loại hoặc Tập hợp lược đồ XML. Nó mặc định là Đối tượng. entity_type đại diện cho lớp của thực thể mà chủ sở hữu đang được thay đổi.
 • securable_name là tên của securable mà bạn muốn chuyển vào target_schema_name.

Nếu bạn di chuyển một stored procedure, function, view hoặc trigger, SQL Server sẽ không thay đổi tên lược đồ của các securable này. Do đó, bạn nên xóa và tạo lại các đối tượng này trong lược đồ mới thay vì sử dụng câu lệnh ALTER SCHEMA để di chuyển.

Nếu bạn di chuyển một đối tượng, ví dụ: table hoặc synonym, SQL Server sẽ không tự động cập nhật các tham chiếu cho các đối tượng này. Bạn phải sửa đổi thủ công các tham chiếu để phản ánh tên lược đồ mới. Ví dụ: nếu bạn di chuyển một table được tham chiếu trong một stored procedure, bạn phải sửa đổi stored procedure để phản ánh tên lược đồ mới.

Ví dụ về câu lệnh ALTER SCHEMA trong SQL Server

Đầu tiên, hãy tạo một bảng mới có tên offices trong lược đồ dbo:

CREATE TABLE dbo.offices
(
  office_id   INT
  PRIMARY KEY IDENTITY, 
  office_name  NVARCHAR(40) NOT NULL, 
  office_address NVARCHAR(255) NOT NULL, 
  phone     VARCHAR(20),
);

Tiếp theo, insert một số hàng vào bảng dbo.offices:

INSERT INTO dbo.offices(office_name, office_address)
VALUES ('Silicon Valley','400 North 1st Street, San Jose, CA 95130'),
  ('Sacramento','1070 River Dr., Sacramento, CA 95820');

Sau đó, tạo một stored procedure để tìm văn phòng theo id văn phòng:

CREATE PROC usp_get_office_by_id(
  @id INT
) AS
BEGIN
  SELECT 
    * 
  FROM 
    dbo.offices
  WHERE 
    office_id = @id;
END;

Cuối cùng, chuyển bảng dbo.offices này sang lược đồ sales:

ALTER SCHEMA sales TRANSFER OBJECT::dbo.offices; 

Nếu bạn thực thi stored procedure usp_get_office_by_id, SQL Server sẽ xuất hiện lỗi:

Msg 208, Level 16, State 1, Procedure usp_get_office_by_id, Line 5 [Batch Start Line 30]
Invalid object name 'dbo.offices'.

Để khắc phục lỗi này, hãy sửa đổi stored procedure sử dụng lược đồ mới:

ALTER PROC usp_get_office_by_id(
  @id INT
) AS
BEGIN
  SELECT 
    * 
  FROM 
    sales.offices
  WHERE 
    office_id = @id;
END;

Trong hướng dẫn này, bạn đã học cách sử dụng câu lệnh ALTER SCHEMA trong SQL Server để chuyển các securable từ lược đồ này sang lược đồ khác trong cùng một cơ sở dữ liệu.

SQL ServerĐịnh nghĩa dữ liệu trong SQL Server
Bài Viết Liên Quan:
GUID trong SQL Server
Trung Nguyen 12/03/2022
GUID trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về GUID trong SQL Server và cách sử dụng hàm NEWID() để tạo giá trị GUID.

Kiểu dữ liệu DATETIMEOFFSET trong SQL Server
Trung Nguyen 12/03/2022
Kiểu dữ liệu DATETIMEOFFSET trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng kiểu dữ liệu DATETIMEOFFSET trong SQL Server để thao tác datetime với múi giờ.

Kiểu dữ liệu TIME trong SQL Server
Trung Nguyen 12/03/2022
Kiểu dữ liệu TIME trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách lưu trữ thời gian trong ngày trong cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng kiểu dữ liệu TIME trong SQL Server.

Kiểu dữ liệu DATE trong SQL Server
Trung Nguyen 12/03/2022
Kiểu dữ liệu DATE trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng kiểu dữ liệu DATE trong SQL Server để lưu trữ dữ liệu ngày tháng trong một bảng.