Truy vấn LINQ phức tạp

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu một số truy vấn LINQ phức tạp. Chúng tôi sẽ sử dụng danh sách Student và Standard dưới đây cho các truy vấn của chúng tôi.

IList<Student> studentList = new List<Student>() 
{ 
  new Student() { StudentID = 1, StudentName = "John", Age = 18, StandardID = 1 },
  new Student() { StudentID = 2, StudentName = "Steve", Age = 21, StandardID = 1 },
  new Student() { StudentID = 3, StudentName = "Bill", Age = 18, StandardID = 2 },
  new Student() { StudentID = 4, StudentName = "Ram", Age = 20, StandardID = 2 },
  new Student() { StudentID = 5, StudentName = "Ron", Age = 21 } 
};

IList<Standard> standardList = new List<Standard>() 
{ 
  new Standard(){ StandardID = 1, StandardName="Standard 1"},
  new Standard(){ StandardID = 2, StandardName="Standard 2"},
  new Standard(){ StandardID = 3, StandardName="Standard 3"}
};

Nhiều toán tử Select và Where

var studentNames = studentList.Where(s => s.Age > 18)
               .Select(s => s)
               .Where(st => st.StandardID > 0)
               .Select(s => s.StudentName);

Đây là kết quả khi biên dịch và thực thi:

Steve
Ram

Truy vấn sau đây trả về danh sách các đối tượng ẩn danh chỉ có thuộc tính StudentName:

var teenStudentsName = from s in studentList
            where s.age > 12 && s.age < 20
            select new { StudentName = s.StudentName };

teenStudentsName.ToList().ForEach(s => Console.WriteLine(s.StudentName));

Đây là kết quả khi biên dịch và thực thi:

John
Bill

Group By

Truy vấn sau đây trả về danh sách nhóm sinh viên theo StandardID:

var studentsGroupByStandard = from s in studentList
               group s by s.StandardID into sg
               orderby sg.Key 
                  select new { sg.Key, sg };


foreach (var group in studentsGroupByStandard)
{
  Console.WriteLine("StandardID {0}:", group.Key);  
  group.sg.ToList().ForEach(st => Console.WriteLine(st.StudentName ));
}

Đây là kết quả khi biên dịch và thực thi:

StandardID 0:
Ron
StandardID 1:
John
Steve
StandardID 2:
Bill
Ram

Đầu ra bao gồm Ron, người không có StandardID. Vì vậy, Ron mặc định có StandardID 0.

Để xóa một học sinh không có StandardID, hãy sử dụng toán tử where trước toán tử nhóm:

var studentsGroupByStandard = from s in studentList
               where s.StandardID > 0
               group s by s.StandardID into sg
               orderby sg.Key 
                  select new { sg.Key, sg };

Đây là kết quả khi biên dịch và thực thi:

StandardID 1:
John
Steve
StandardID 2:
Bill
Ram

Left Join

Sử dụng Left Join để hiển thị Student theo từng Standard. Hiển thị tên Standard ngay cả khi không có Student nào được gán cho Standard đó.

var studentsGroup = from stad in standardList
          join s in studentList
          on stad.StandardID equals s.StandardID
            into sg
            select new 
            { 
              StandardName = stad.StandardName, 
              Students = sg 
            };

foreach (var group in studentsGroup)
{
  Console.WriteLine(group.StandardName);  
  group.Students.ToList().ForEach(st => Console.WriteLine(st.StudentName));
}

Đây là kết quả khi biên dịch và thực thi:

Standard 1
John
Steve
Standard 2
Bill
Ram
Standard 3

Trong ví dụ sau chúng tôi trả về danh sách bao gồm StudentName và StandardName tương ứng:

var studentsWithStandard = from stad in standardList
              join s in studentList
              on stad.StandardID equals s.StandardID
              into sg
                from std_grp in sg 
                orderby stad.StandardName, std_grp.StudentName 
                select new 
                { 
                  StudentName = std_grp.StudentName, 
                  StandardName = stad.StandardName 
                };


foreach (var group in studentsWithStandard)
{
  Console.WriteLine("{0} is in {1}", group.StudentName, group.StandardName);
}

Đây là kết quả khi biên dịch và thực thi:

John is in Standard 1
Steve is in Standard 1
Bill is in Standard 2
Ram is in Standard 2

Sắp xếp

Truy vấn sau đây trả về danh sách Student theo thứ tự tăng dần của StandardID và Age.

var sortedStudents = from s in studentList
           orderby s.StandardID, s.Age
           select new 
           { 
             StudentName = s.StudentName, 
             Age = s.Age, 
             StandardID = s.StandardID 
           };

sortedStudents.ToList().ForEach(s => 
  Console.WriteLine("Student Name: {0}, Age: {1}, StandardID: {2}", 
    s.StudentName, s.Age , s.StandardID));

Đây là kết quả khi biên dịch và thực thi:

Student Name: Ron, Age: 21, StandardID: 0
Student Name: John, Age: 18, StandardID: 1
Student Name: Steve, Age: 21, StandardID: 1
Student Name: Bill, Age: 18, StandardID: 2
Student Name: Ram, Age: 20, StandardID: 2

Inner Join

var studentWithStandard = from s in studentList
             join stad in standardList
             on s.StandardID equals stad.StandardID 
             select new 
             { 
                StudentName = s.StudentName, 
                StandardName = stad.StandardName 
             };

studentWithStandard.ToList().ForEach(s => 
  Console.WriteLine("{0} is in {1}", s.StudentName, s.StandardName ));

Đây là kết quả khi biên dịch và thực thi:

John is in Standard 1
Steve is in Standard 1
Bill is in Standard 2
Ram is in Standard 2

Truy vấn lồng nhau

var nestedQueries = from s in studentList
          where s.age > 18 && s.StandardID == 
            (from std in standardList
            where std.StandardName == "Standard 1"
            select std.StandardID).FirstOrDefault()
              select s;

nestedQueries.ToList().ForEach(s => Console.WriteLine(s.StudentName));

Đây là kết quả khi biên dịch và thực thi:

Steve
LINQ
Bài Viết Liên Quan:
Từ khóa let, into trong LINQ
Trung Nguyen 23/04/2020
Từ khóa let, into trong LINQ

Từ khóa let, into trong LINQ có tác dụng gì? Hướng dẫn khai báo và sử dụng từ khóa let, into trong LINQ.

Thực thi truy vấn LINQ
Trung Nguyen 23/04/2020
Thực thi truy vấn LINQ

Trì hoãn thực thi truy vấn LINQ là gì? Thực thi ngay lập tức truy vấn LINQ là gì? Làm sao để thực thi truy vấn LINQ.

Expression trong LINQ
Trung Nguyen 23/04/2020
Expression trong LINQ

Expression trong LINQ là gì? Cây biểu thức trong LINQ là gì? Cách khai báo và sử dụng chúng trong LINQ.

Toán tử chuyển đổi trong LINQ
Trung Nguyen 22/04/2020
Toán tử chuyển đổi trong LINQ

Toán tử chuyển đổi trong LINQ là gì? Làm sao để khai báo và sử dụng toán tử chuyển đổi trong LINQ.