Toán tử truy vấn chuẩn của LINQ

Toán tử truy vấn chuẩn là gì?

Các toán tử truy vấn chuẩn trong LINQ thực sự là các phương thức mở rộng cho các kiểu IEnumerable<T>IQueryable<T>. Chúng được định nghĩa trong hai lớp System.Linq.EnumerableSystem.Linq.Queryable.

Có hơn 50 toán tử truy vấn tiêu chuẩn có sẵn trong LINQ cung cấp các chức năng khác nhau như lọc, sắp xếp, gom nhóm, tổng hợp, nối, v.v.

Toán tử truy vấn chuẩn trong cú pháp truy vấn LINQ

Cú pháp biểu thức LINQ

Toán tử truy vấn chuẩn trong cú pháp phương thức LINQ

Cú pháp phương thức LINQ

Các toán tử truy vấn chuẩn trong cú pháp biểu thức truy vấn sẽ được chuyển đổi thành các phương thức mở rộng lúc biên dịch. Vì vậy, cả hai đều giống nhau.

Phân loại toán tử truy vấn chuẩn trong LINQ

Toán tử truy vấn tiêu chuẩn có thể được phân loại dựa trên chức năng chúng cung cấp. Bảng sau liệt kê tất cả các phân loại của toán tử truy vấn chuẩn:

Phân loại Các toán tử truy vấn chuẩn
Lọc Where, OfType
Sắp xếp OrderBy, OrderByDescending, ThenBy, ThenByDescending, Reverse
Nhóm GroupBy, ToLookup
Join GroupJoin, Join
Projection Select, SelectMany
Tổng hợp Aggregate, Average, Count, LongCount, Max, Min, Sum
Định lượng All, Any, Contains
Phần tử ElementAt, ElementAtOrDefault, First, FirstOrDefault, Last, LastOrDefault, Single, SingleOrDefault
Tập hợp Distinct, Except, Intersect, Union
Phân vùng Skip, SkipWhile, Take, TakeWhile
Liên kết Concat
So sánh bằng SequenceEqual
Tạo danh sách DefaultEmpty, Empty, Range, Repeat
Chuyển đổi AsEnumerable, AsQueryable, Cast, ToArray, ToDictionary, ToList
LINQ
Bài Viết Liên Quan:
Truy vấn LINQ phức tạp
Trung Nguyen 23/04/2020
Truy vấn LINQ phức tạp

Bạn sẽ tìm hiểu một số truy vấn LINQ phức tạp trong hướng dẫn này.

Từ khóa let, into trong LINQ
Trung Nguyen 23/04/2020
Từ khóa let, into trong LINQ

Từ khóa let, into trong LINQ có tác dụng gì? Hướng dẫn khai báo và sử dụng từ khóa let, into trong LINQ.

Thực thi truy vấn LINQ
Trung Nguyen 23/04/2020
Thực thi truy vấn LINQ

Trì hoãn thực thi truy vấn LINQ là gì? Thực thi ngay lập tức truy vấn LINQ là gì? Làm sao để thực thi truy vấn LINQ.

Expression trong LINQ
Trung Nguyen 23/04/2020
Expression trong LINQ

Expression trong LINQ là gì? Cây biểu thức trong LINQ là gì? Cách khai báo và sử dụng chúng trong LINQ.