Đoạn văn trong HTML5

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách tạo đoạn văn trong HTML5.

Tạo đoạn văn

Phần tử đoạn văn được sử dụng để xuất bản văn bản trên các trang web.

Các đoạn văn được xác định bằng thẻ <p>. Thẻ <p> là một thẻ rất cơ bản và thường là thẻ đầu tiên bạn sẽ cần để xuất bản văn bản của mình trên các trang web. Đây là một ví dụ:

<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>
Lưu ý: Các style CSS tích hợp trong trình duyệt sẽ tự động tạo một số khoảng trống bên trên và bên dưới nội dung của một đoạn văn (được gọi là lề), nhưng bạn có thể ghi đè nó bằng cách sử dụng CSS.

Đóng một phần tử đoạn văn

Trong HTML 4 và các phiên bản trước đó, chỉ cần sử dụng thẻ mở là đủ để bắt đầu một đoạn văn mới. Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị HTML một cách chính xác ngay cả khi bạn quên thẻ kết thúc. Ví dụ:

<p>This is a paragraph.
<p>This is another paragraph.

Mã HTML trong ví dụ trên sẽ hoạt động trong hầu hết các trình duyệt web, nhưng đừng sử dụng nó. Việc quên thẻ kết thúc có thể tạo ra kết quả hoặc lỗi không mong muốn.

Lưu ý: Vì mục đích tương thích chuyển tiếp và thực hành viết mã tốt, bạn nên sử dụng cả thẻ mở và thẻ đóng cho các đoạn văn.

Tạo ngắt dòng

Thẻ <br> được sử dụng để chèn một ngắt dòng trên trang web.

<br> là một phần tử trống, vì vậy không cần thẻ đóng </br> tương ứng .

<p>This is a paragraph <br> with line break.</p>
<p>This is <br>another paragraph <br> with line breaks.</p>
Lưu ý: Không sử dụng đoạn văn trống tức là <p></p>để thêm không gian trong các trang web của bạn. Trình duyệt có thể bỏ qua các đoạn trống vì nó là thẻ logic. Thay vào đó, hãy sử dụng thuộc tính margin của CSS để điều chỉnh không gian xung quanh các phần tử.

Tạo dòng kẻ ngang

Bạn có thể sử dụng thẻ <hr> tạo dòng kẻ ngang để phân tách các phần nội dung trên trang web một cách trực quan. Giống như <br>, thẻ <hr> cũng là một phần tử trống. Đây là một ví dụ:

<p>This is a paragraph.</p>
<hr>
<p>This is another paragraph.</p>

Tạo khoảng trắng

Thông thường trình duyệt sẽ hiển thị nhiều khoảng trắng được tạo ra bên trong mã HTML bằng cách nhấn phím space-bar hoặc phím tab trên bàn phím như một khoảng trắng duy nhất. Nhiều ngắt dòng được tạo bên trong mã HTML thông qua việc nhấn phím enter cũng được hiển thị dưới dạng một khoảng trắng.

Các đoạn văn sau sẽ được hiển thị trong một dòng duy nhất mà không có bất kỳ khoảng trắng nào:

<p>This paragraph contains multiple  spaces  in the source code.</p>
<p>
  This paragraph
  contains multiple tabs and line breaks
  in the source code.
</p>

Chèn ký tự &nbsp; để tạo thêm khoảng trắng liên tiếp, trong khi chèn thẻ <br> để tạo thêm ngắt dòng trên các trang web của bạn, như được minh họa trong ví dụ sau:

<p>This paragraph has multiple&nbsp;&nbsp;&nbsp;spaces.</p>
<p>This paragraph has multiple<br><br>line<br><br><br>breaks.</p>

Văn bản được định dạng sẵn

Đôi khi, việc sử dụng &nbsp;, <br>, v.v. để quản lý không gian không thuận tiện lắm. Thật may mắn, bạn có thể sử dụng thẻ <pre> để hiển thị khoảng trắng, tab, ngắt dòng, v.v. chính xác như được viết trong file HTML. Nó rất hữu ích trong việc trình bày văn bản mà dấu cách và ngắt dòng là quan trọng như bài thơ hoặc source code.

Ví dụ sau sẽ hiển thị văn bản trong trình duyệt như được viết trong mã nguồn HTML:

<pre>
  Twinkle, twinkle, little star, 
  How I wonder what you are! 
  Up above the world so high, 
  Like a diamond in the sky.
</pre>
Mẹo: Văn bản bên trong phần tử <pre> thường được trình duyệt hiển thị bằng phông chữ monospace hoặc phông chữ có chiều rộng cố định (fixed-width), chẳng hạn như Courier, nhưng bạn có thể ghi đè điều này bằng cách sử dụng thuộc tính font của CSS.
HTMLHTML5
Bài Viết Liên Quan:
iframe trong HTML5
Trung Nguyen 04/08/2021
iframe trong HTML5

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng iframe để hiển thị một trang web trong một trang web khác.

Biểu mẫu trong HTML5
Trung Nguyen 03/08/2021
Biểu mẫu trong HTML5

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách tạo biểu mẫu trong HTML5 để thu thập thông tin đầu vào của người dùng.

Danh sách trong HTML5
Trung Nguyen 02/08/2021
Danh sách trong HTML5

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách tạo các loại danh sách khác nhau trong HTML5.

Bảng trong HTML5
Trung Nguyen 01/08/2021
Bảng trong HTML5

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách hiển thị dữ liệu dạng bảng bằng cách sử dụng bảng trong HTML5.