Design Patterns: Template Method

Mục đích

Template Method là một mẫu thiết kế hành vi định nghĩa khung của một thuật toán trong lớp cha nhưng cho phép các lớp con ghi đè các bước cụ thể của thuật toán mà không thay đổi cấu trúc của nó.

Design Patterns: Template Method
Design Pattern
Bài Viết Liên Quan:
Design Patterns: Visitor
Trung Nguyen 15/01/2021
Design Patterns: Visitor

Visitor là một mẫu thiết kế hành vi cho phép bạn tách các thuật toán khỏi các đối tượng mà chúng hoạt động.

Design Patterns: Strategy
Trung Nguyen 15/01/2021
Design Patterns: Strategy

Strategy cho phép bạn định nghĩa một nhóm thuật toán, đặt mỗi thuật toán vào một lớp riêng biệt và làm cho các đối tượng của chúng có thể hoán đổi cho nhau.

Design Patterns: State
Trung Nguyen 15/01/2021
Design Patterns: State

State là một mẫu thiết kế hành vi cho phép một đối tượng thay đổi hành vi của nó khi trạng thái bên trong của nó thay đổi.

Design Patterns: Observer
Trung Nguyen 15/01/2021
Design Patterns: Observer

Observer là một mẫu thiết kế hành vi cho phép bạn thông báo cho nhiều đối tượng về bất kỳ sự kiện nào xảy ra với đối tượng mà chúng đang quan sát.