Design Patterns: Singleton

Singleton là một mẫu thiết kế khởi tạo cho phép bạn đảm bảo rằng một lớp chỉ có một thể hiện, đồng thời cung cấp một điểm truy cập toàn cục cho thể hiện này.

Ý định

Singleton là một mẫu thiết kế khởi tạo cho phép bạn đảm bảo rằng một lớp chỉ có một thể hiện, đồng thời cung cấp một điểm truy cập toàn cục cho thể hiện này.

Design Pattern
Bài Viết Liên Quan:
Design Patterns: Visitor
Trung Nguyen 15/01/2021
Design Patterns: Visitor

Visitor là một mẫu thiết kế hành vi cho phép bạn tách các thuật toán khỏi các đối tượng mà chúng hoạt động.

Design Patterns: Template Method
Trung Nguyen 15/01/2021
Design Patterns: Template Method

Template Method định nghĩa khung của một thuật toán trong lớp cha cho phép lớp con ghi đè các bước cụ thể của thuật toán mà không thay đổi cấu trúc của nó.

Design Patterns: Strategy
Trung Nguyen 15/01/2021
Design Patterns: Strategy

Strategy cho phép bạn định nghĩa một nhóm thuật toán, đặt mỗi thuật toán vào một lớp riêng biệt và làm cho các đối tượng của chúng có thể hoán đổi cho nhau.

Design Patterns: State
Trung Nguyen 15/01/2021
Design Patterns: State

State là một mẫu thiết kế hành vi cho phép một đối tượng thay đổi hành vi của nó khi trạng thái bên trong của nó thay đổi.