BA là gì? Quy trình & Kỹ thuật

BA là gì?

BA có thể được hiểu là một chuyên ngành nghiên cứu giúp bạn tìm ra nhu cầu kinh doanh và xác định giải pháp cho các vấn đề kinh doanh. Các giải pháp này có thể bao gồm phát triển một phần mềm hoặc thành phần hệ thống, cải tiến quy trình, thay đổi tổ chức hoặc hoạch định chiến lược và phát triển chính sách. Mục đích của phân tích hoạt động kinh doanh là xác định các giải pháp đáp ứng nhu cầu cải tiến.

Quy trình Phân tích Kinh doanh cung cấp các khái niệm và hiểu biết sâu sắc về sự phát triển của khuôn khổ ban đầu cho bất kỳ dự án nào. Nó lưu trữ chìa khóa để hướng dẫn các bên liên quan của một dự án thực hiện mô hình kinh doanh một cách có trật tự.

Business Analysis