Business Analysis

BA là gì? Quy trình & Kỹ thuật
Trung Nguyen 04/11/2020
BA là gì? Quy trình & Kỹ thuật

BA có thể được hiểu là một chuyên ngành nghiên cứu và xác định giải pháp cho các vấn đề kinh doanh.