Trung Nguyen

Web Developer

Trung Nguyen

Thích lập trình, câu cá và đọc sách. Chia sẻ là cách đơn giản nhất để hiểu sâu hơn về những kiến thức đã học.
Danh Sách Bài Viết :
Biểu mẫu trong HTML5
Trung Nguyen 03/08/2021
Biểu mẫu trong HTML5

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách tạo biểu mẫu trong HTML5 để thu thập thông tin đầu vào của người dùng.

Danh sách trong CSS
Trung Nguyen 02/08/2021
Danh sách trong CSS

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách định dạng danh sách HTML bằng CSS.

Danh sách trong HTML5
Trung Nguyen 02/08/2021
Danh sách trong HTML5

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách tạo các loại danh sách khác nhau trong HTML5.

Bảng trong CSS
Trung Nguyen 01/08/2021
Bảng trong CSS

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách tạo kiểu cho bảng trong HTML bằng CSS.

Bảng trong HTML5
Trung Nguyen 01/08/2021
Bảng trong HTML5

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách hiển thị dữ liệu dạng bảng bằng cách sử dụng bảng trong HTML5.

Sequence trong SQL Server
Trung Nguyen 31/07/2021
Sequence trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về các đối tượng Sequence trong SQL Server để tạo ra một chuỗi các giá trị số dựa trên một đặc tả cụ thể.

Hình ảnh trong HTML5
Trung Nguyen 31/07/2021
Hình ảnh trong HTML5

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách đưa hình ảnh vào tài liệu HTML5.

Cột Identity trong SQL Server
Trung Nguyen 30/07/2021
Cột Identity trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng thuộc tính IDENTITY trong SQL Server để thêm cột định danh vào bảng.

Style CSS trong HTML5
Trung Nguyen 30/07/2021
Style CSS trong HTML5

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách áp dụng các style CSS cho các phần tử HTML5.

CREATE TABLE trong SQL Server
Trung Nguyen 29/07/2021
CREATE TABLE trong SQL Server

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng câu lệnh CREATE TABLE trong SQL Server để tạo một bảng mới.

Next