Series: Thêm cờ tính năng vào ứng dụng ASP.NET Core

Trong loạt bài này, tôi sẽ giới thiệu thư viện Microsoft.FeatureManagement mới đang được phát triển bởi nhóm Azure. Nó tiêu chuẩn hóa cách tiếp cận để thêm cờ tính năng vào ứng dụng ASP.NET Core.

Trong bài viết đầu tiên, tôi giới thiệu về thư viện và hướng dẫn cách tạo các cờ tính năng đơn giản. Trong các bài viết sau, tôi sẽ trình bày một số tính năng mở rộng của thư viện, cũng như một số điểm tích hợp chặt chẽ hơn với ASP.NET Core.

Các bài viết trong series này:

ASP.NET Core.NET CoreASP.NET Core MVCLập Trình C#
Bài Viết Liên Quan:
Phần 6 - Các lựa chọn thay thế cho Microsoft.FeatureManagement
Trung Nguyen 13/03/2022
Phần 6 - Các lựa chọn thay thế cho Microsoft.FeatureManagement

Trong bài viết này, tôi giới thiệu sơ lược về một số lựa chọn thay thế cho thư viện Microsoft.FeatureManagement và mô tả sự khác biệt của chúng

Phần 5 - Đảm bảo cờ tính năng nhất quán trên các yêu cầu
Trung Nguyen 13/03/2022
Phần 5 - Đảm bảo cờ tính năng nhất quán trên các yêu cầu

Trong bài viết này, tôi giới thiệu hai cách để cải thiện tính nhất quán của cờ tính năng cho mọi yêu cầu đối với người dùng trong ứng dụng ASP.NET Core.

Phần 4 - Tạo bộ lọc tính năng tùy chỉnh
Trung Nguyen 13/03/2022
Phần 4 - Tạo bộ lọc tính năng tùy chỉnh

Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo bộ lọc tính năng tùy chỉnh của riêng mình bằng cách sử dụng IFeatureFilter trong ASP.NET Core.

Phần 3 - Tạo cờ tính năng động với bộ lọc tính năng
Trung Nguyen 12/03/2022
Phần 3 - Tạo cờ tính năng động với bộ lọc tính năng

Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng hai bộ lọc PercentageFilter và TimeWindowFilter để tạo cờ tính năng động trong ứng dụng ASP.NET Core.