ASP.NET Core

Phần 6 - Các lựa chọn thay thế cho Microsoft.FeatureManagement
Trung Nguyen 13/03/2022
Phần 6 - Các lựa chọn thay thế cho Microsoft.FeatureManagement

Trong bài viết này, tôi giới thiệu sơ lược về một số lựa chọn thay thế cho thư viện Microsoft.FeatureManagement và mô tả sự khác biệt của chúng

Phần 5 - Đảm bảo cờ tính năng nhất quán trên các yêu cầu
Trung Nguyen 13/03/2022
Phần 5 - Đảm bảo cờ tính năng nhất quán trên các yêu cầu

Trong bài viết này, tôi giới thiệu hai cách để cải thiện tính nhất quán của cờ tính năng cho mọi yêu cầu đối với người dùng trong ứng dụng ASP.NET Core.

Phần 4 - Tạo bộ lọc tính năng tùy chỉnh
Trung Nguyen 13/03/2022
Phần 4 - Tạo bộ lọc tính năng tùy chỉnh

Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo bộ lọc tính năng tùy chỉnh của riêng mình bằng cách sử dụng IFeatureFilter trong ASP.NET Core.

Phần 3 - Tạo cờ tính năng động với bộ lọc tính năng
Trung Nguyen 12/03/2022
Phần 3 - Tạo cờ tính năng động với bộ lọc tính năng

Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng hai bộ lọc PercentageFilter và TimeWindowFilter để tạo cờ tính năng động trong ứng dụng ASP.NET Core.

Phần 2 - Lọc các action method với cờ tính năng
Trung Nguyen 12/03/2022
Phần 2 - Lọc các action method với cờ tính năng

Trong bài này, tôi giới thiệu thư viện Microsoft.FeatureManagement.AspNetCore bổ sung các tính năng dành riêng cho ASP.NET Core để làm việc với cờ tính năng

Phần 1 - Giới thiệu thư viện Microsoft.FeatureManagement
Trung Nguyen 12/03/2022
Phần 1 - Giới thiệu thư viện Microsoft.FeatureManagement

Đây là bài đầu tiên trong loạt bài: Thêm cờ

Series: Thêm cờ tính năng vào ứng dụng ASP.NET Core
Trung Nguyen 12/03/2022
Series: Thêm cờ tính năng vào ứng dụng ASP.NET Core

Trong loạt bài này, tôi sẽ trình bày cách tạo các cờ tính năng vào ứng dụng ASP.NET Core sử dụng thư viện Microsoft.FeatureManagement.

Cấu hình IOptions trong ASP.NET Core
Trung Nguyen 13/11/2021
Cấu hình IOptions trong ASP.NET Core

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các bước cần thiết cần thiết để đọc cấu hình từ tập tin appsettings.json của ASP.NET Core.

Xử lý ngoại lệ với Exception Handler Middleware trong ASP.NET Core
Trung Nguyen 04/11/2021
Xử lý ngoại lệ với Exception Handler Middleware trong ASP.NET Core

Bài viết này sẽ chỉ ra cho chúng ta hai cách sử dụng middleware ExceptionHandlerMiddleware để xử lý các ngoại lệ toàn cục trong ASP.NET Core.